KONTAKTNÍ FORMULÁŘMÉDIA

Konec sádroše na YouTube...     Konec sádroše na facebooku...
 • Profil variabilní rohový

 • Profil ukončovací 15 J

 • Profil rohový ohebný 33 x 33 mm

 • Profil krycí rohový

 • Profil rohový tapetový

 • Profil ukončovací 12,5 J

 • Profil univerzální rohový

 • Ochranný roh s prolisem

 • Profil ukončovací 12,5 U

 • Profil ukončovací 9,5 J

 • Profil ukončovací 12,5 J s dilatační páskou

 • Profil rohový ohebný M

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti

MATEICIUC a.s.

se sídlem Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry

identifikační číslo: 60792828

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 987

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.konec-sadrose.cz

1.        Obecná ustanovení, základní pojmy

1.1.    Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup učiněný prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách prodávajícího: http://www.konec-sadrose.cz/

1.2.    Prodávajícím je společnost MATEICIUC a.s. se sídlem Ke Koupališti 370/15, Odry, PSČ: 742 35, IČ: 607 92 825.

1.3.    Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s jejich zněním plně souhlasí.

1.4.    Spotřebitelem je fyzická osoba, jež zboží nenakupuje v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5.    Podnikatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba, která zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatel je povinen uvést v objednávce své identifikační číslo.

 

2.        Uzavření kupní smlouvy

2.1.    Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím tohoto e-shopu jsou závazné. Potvrzení objednávky kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku akceptace této objednávky prodávajícím (potvrzením prodávajícího o přijetí a zpracování objednávky zaslané na e-mail uvedený kupujícím). Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím.

2.2.    Vedle zboží jsou uváděny ceny zboží s DPH i bez DPH.

 

3.        Úhrada ceny a způsob dopravy

3.1.    Místem plnění je adresa dodání, kterou vyplní kupující. Toto neplatí v případě, že si kupující objednané zboží vyzvedne v provozovně prodávajícího. 

3.2.  Součástí ceny uváděné vedle zboží není dopravné. Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního partnera TQM Holding a.s. Cena dopravy je hrazena kupujícím, a to ve výši stanovené smluvním partnerem prodávajícího.

3.3.    Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat správnost doručeného zboží, neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout.

3.4.    Doručení zásilky příjemci prostřednictvím FOFR přepravy
a) Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce. Zásilku si tato osoba může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele. 
b) Příjemce se prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost.
c) Příjemce překontroluje zásilku podle údajů uvedených v přepravním listu a vizuálně překontroluje, zda není porušený obal zásilky. Převzetí zásilky potvrdí do přepravního listu.
d) V případě zásilky na dobírku je nutnou podmínkou pro její doručení a předání také zaplacení dobírkové částky. Tuto dobírkovou částku vybírá řidič předávající zásilku. 
e) Nelze-li zásilku doručit na první pokus, zasílatel zanechá příjemci na uvedené adrese doručení písemnou zprávu. V této zprávě uvede kontakt na sebe a informaci, že zásilka bude doručena po dohodě s příjemcem. 
f) Pokud zásilku nelze doručit ani na druhý pokus, zasílatel se domluví s příkazcem a nabídne mu možnost uskladnění zásilky, učinění dalších pokusů o doručení, doručení jiné osobě či na jinou adresu, vrácení zásilky příkazci. Cena úkonů za tyto činnosti se řídí ceníkem přepravce. Doručení zásilky na jinou adresu je zpoplatněno.
 

4.        Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

4.1.    Kupující v postavení spotřebitele může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to pouze v případě, že zboží nebylo poškozeno, či spotřebováno, tedy pouze v případě, že je schopen zboží vrátit v tom stavu v jakém jej převzal. Kupující od smlouvy nemůže odstoupit, bylo-li mu zboží vyrobeno či upraveno na míru.

4.2.    V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 4. je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a to do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu dopravy, neboť doprava je uskutečňována na základě samostatné smlouvy o dopravě.

4.3.    Spolu s odstoupením od smlouvy je kupující povinen vrátit také zakoupené zboží a to buď osobně či prostřednictvím dopravce.

4.4.    Pro odstoupení od smlouvy kupující použije vzorový formulář Odstoupení od smlouvy, umístěný na internetových stránkách e-shopu .

4.5.    Kupující odstoupení od smlouvy zašle na adresu: Ke Koupališti 370/15, Odry, PSČ: 742 35

 

5.        Práva a povinnosti z vadného plnění

5.1.    Zakoupené zboží je kupující povinen prohlédnout ihned po jeho převzetí dopravcem. V případě, že na zboží shledá vady, oznámí je dopravci. Dopravce tyto vady poznamená do listu potvrzujícího předání zboží. Vady zboží, jež mohly být zjištěny již při předání zboží, avšak kupující je neoznámil ihned po převzetí dopravci, nebudou prodávajícím uznány v následném reklamačním řízení.

5.2.    V případě obdržení vadného plnění, za splnění podmínek uvedených v bodě 5.1. je kupující oprávněn vady bez zbytečného odkladu u prodávající reklamovat. K reklamaci vady kupující použije vzorový formulář prodávajícího umístěný na internetových stránkách e-shopu.

5.3.    Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, a jedná-li se o vady, za které prodávající odpovídá, má kupující právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.4.    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení písemné reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

5.5.    Kupující zboží reklamuje písemně či osobně v sídle prodávajícího.

5.6.    Prodávající poskytuje na zakoupení zboží záruku za jakost v době trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

6.        Ochrana osobních údajů, souhlas s ukládáním cookies

6.1.    Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího v jakékoli podobě třetí osobě kromě dopravce a to jen výhradně pro účely dodání zboží.

6.2.    Prodávající prohlašuje, že splnil oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.3.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.4.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

7.        Řešení sporů

7.1.    Veškeré spory z této smlouvy vzniknuvší budou řešeny místně příslušným soudem. Veškeré právní vztahy z kupní smlouvy vyplývající se řídí právním řádem ČR.

7.2.    Je-li kupujícím spotřebitel, může se rovněž v případě sporů s prodávajícím obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Formuláře pro zahájení řízení, jakož i další informace nalezne na: www.coi.cz.

 

8.        Uživatelský účet

8.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.2.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

8.3.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám

8.4.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

8.5.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

9.        Závěrečná ustanovení

9.1.    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění zveřejněném na webových stránkách v den odeslání elektronické objednávky.

9.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

9.3.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

 v Odrách, dne 1. 1. 2020